Track Record

Etnisch profileren

Autobanden met te weinig profiel
Een automobilist met een donkere huidskleur wordt om 03.00 aangehouden. De agent onderwerpt de auto aan een uitgebreid onderzoek, waarbij alle functies van de auto worden beproefd. Als laatste constateert hij zonder meetapparatuur te gebruiken dat er iets mis is met het profiel van een voorband, nadat hij eerder op allerlei wijze tot uitdrukking bracht dat er ook iets aan het profiel van de automobilist schortte. De automobilist zet het een en ander op papier. De officier van justitie geeft geen krimp en laat het gedrag van de agent verder onbesproken.
Beroep rechtbankDe officier van justitie acht de overtreding onvoldoende bewezen en vraagt de rechter om die reden belanghebbende het voordeel van de twijfel te geven, hetgeen hij ook doet. (2021)

wegslepen

Wegslepen omdat is geparkeerd op een taxistandplaats
Een automobilist parkeert zijn auto aan het eind van een parkeerstrook waar een bord staat dat aangeeft dat sprake is van een taxistandplaats. Aan het begin van de strook staat dat bord niet. Bepalend voor de hele strook - als die tenminste niet in vakken is verdeeld - is de bebording aan het begin van de strook. De auto is ten onrechte weggesleept.
Beroep rechtbankHet beroep bij de rechtbank loopt (2020).
Verloskundige die 'even iets moet pakken' in de praktijk wordt weggesleept
Omdat zij tijdens haar beoogd kortstondig verblijf in de praktijk tijdens haar dienst wordt gebeld, kan zij niet direct naar haar auto terugkeren. Bij terugkomst blijkt die te zijn weggesleept. Wegslepen kan alleen als men een gevaar voor het verkeer vormt of op een verboden plek staat. In andere gevallen volstaat een boete. Stelling 1: er is niet geparkeerd maar er is sprake van laden, dat door overmacht langer dan voorzien heeft geduurd. Stelling 2. De verloskundige stond niet in een bocht en het verkeer werd niet gehinderd. Het bezwaar wordt afgewezen omdat de geparkeerde auto het verkeer hinderde. Verwezen wordt naar het verslag van de verbalisant. Het bezwaar is onvoldoende gemotiveerd, omdat de gemeente voor het bewijs dat de auto het verkeer hinderde niet kan volstaan met een verwijzing naar het verslag van de verbalisant. De opdracht van de gemeente bij bezwaar is nu juist zelfstandig te beoordelen of de verloskundige het verkeer hinderde. Vanwege het motiveringsgebrek moet de beschikking worden vernietigd.
Beroep rechtbankHet beroep bij de rechtbank loopt (2020)
Eigenaar van weggesleepte auto krijgt daarvan geen bericht: bewaarkosten
De auto van belanghebbende wordt (terecht) weggesleept, maar zij ontvangt daarvan geen schriftelijk bericht. Zij gebruikt haar auto zelden en komt er na vijf dagen achter dat de auto is weggesleept. Wanneer zij haar auto ophaalt moet zij € 150 bewaarkosten betalen. Nu de berichtgeving over het wegslepen een verplichting van de de gemeente is, stelt belanghebbende dat zij voor de dagen dat zij van het wegslepen onwetend was, geen bewaarloon hoeft te betalen.
Beroep rechtbankNadat belanghebbende beroep heeft ingesteld betaalt de gemeente het bewaarloon van 4 dagen (€ 120) aan belanghebbende terug.
Bewaarkosten bij weggesleepte auto bij late kennisgeving van wegslepen
een auto die op een plek staat waarop een tijdelijk parkeerverbod geldt, wordt op vrijdag weggesleept. De eigenaar maakt zelden gebruik van de auto, dus constateert pas dat zijn auto weg is nadat hij op dinsdag een bericht van de gemeente in de bus krijgt. Wanneer hij de auto dinsdag ophaalt moet hij bewaarloon betalen van € 30 per dag, zonder dat hij wist dat hij zijn auto in bewaring had gegeven. Stelling: onder deze omstandigheden zou hij hoogstens slechts voor het bewaren gedurende de dinsdag moeten betalen.
Beroep rechtbankHet beroep bij de rechtbank loopt (2020)

Parkeren in strijd met de regels

Parkeerovertreding in onduidelijke situatie
Automobilst parkeert op een plek waarop geparkeerde auto's i.v.m. een manifestatie worden weggesleept. Het bord waarop dat staat aangekondigd ziet zij echter niet. Wat zij wel ziet is en bord waarop staat aangegeven het het daar van 09.00 tot 17.00 verboden is te parkeren omdat het een plek is voor laden en lossen. Dat bord is niet weggehaald. De situatie is dus ronduit verwarrend. De boete bedraagt € 400.
BezwaarToegewezen (2014). De aanwijzingen zijn tegenstrijdig en de overtreding kan de parkeerder niet worden aangerekend.
Parkeren op een plek voor elektrische auto's zonder te laden
Een eigenaar van een elektrische auto parkeert zijn voertuig op een plaats bestemd voor elektrische auto's zonder van de laadinstallatie gebruik te maken. Het onderbord onder het blauwe bord met een P vermeldt slechts: 'parkeren voor elektrische auto's'. Er is dus geen verplichting om te laden.
BezwaarToegewezen (2014). De gemeente vervangt daarna het onderbord door een waaruit ook een laadverplichting blijkt.
Elektrische auto's op de stoep
Een ondernemer parkeert zijn kleine elektrische transportautootjes bij gebrek aan oplaadpalen op de stoep nabij een aan zijn muur bevestigd stopcontact. De wagentjes vormen geen belemmering voor voetgangers. Parkeerwachters gedoogden deze handelwijze. Eén parkeerwachter echter niet.
Beroep rechtbankToegewezen (2015). De door betrokkene aangevoerde omstandigheden waaronder de gedraging plaatsvond geven aanleiding om de sanctie te matigen tot nihil.
Parkeren met een wiel op de stoep: twee bonnen
Een parkeerder zet zijn auto verkeerd neer met een wiel op de stoep. Hij wordt hiervoor geverbaliseerd op maandag en op de daaropvolgende dinsdag. Hij vindt die tweede bon onterecht omdat hij niet de kans heeft gehad om zijn fout tussentijds te herstellen: hij krijgt de beschikkingen namelijk enkele dagen later in de bus. Op de auto is slechts de de aankondiging van een boete op de tweede dag achtergelaten, zo constateert hij na een week.
Hoger beroepToegewezen (2017). Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het feit dat op de auto geen aankondiging van de eerste boete is achtergelaten een bijzondere omstandigheid is waardoor de automobilist zijn fout niet eerder kon herstellen om de tweede beschikking te voorkomen. De tweede boetebeschikking wordt vernietigd.
Link naar uitspraak
Parkeren in de bocht van een parkeerterrein bij een structureel tekort aan plaatsen
Parkeerder moet gelet op zijn avonddiensten altijd 's nachts parkeren op een overvolle parkeerplaats. Ook bewoners van andere flatgebouwen parkeren daar. In de buurt zijn vaak auto-inbraken. Hij parkeert zijn auto bij voorkeur op de "eigen" parkeerplaats omdat hij bij nieuwe auto-inbraken zijn auto-alarm hoort afgaan. Er wordt structureel geparkeerd buiten de parkeervakken. Er worden ook structureel parkeerboetes uitgereikt. Van overheidswege doet niemand iets om een oplossing te vinden.
Beroep rechtbankHet beroep bij de rechtbank loopt (2020)

Problemen met inbellen en doorgeven kenteken

Verkeerd nummerbord ingevoerd bij Parkmobile.
Boete in Amsterdam Centrum. Via parkeerhistorie wel aantoonbaar dat bijbehorende auto op die parkeerplek stond geparkeerd.
BezwaarToegewezen (november 2010).
Verkeerd nummerbord ingevoerd bij Parkmobile.
Boete in Amsterdam Zuid. Via parkeerhistorie wel aantoonbaar dat bijbehorende auto op die parkeerplek stond geparkeerd.
Beroep rechtbankGemeente wijst bezwaar alsnog toe (februari 2011).
Parkeerder betaalt via Parkmobile en parkeert met niet-geregistreerde auto
Parkeerder maakt aannemelijk dat hij altijd met de eigen auto parkeert en inbelt en dat hij, nu hij eenmalig van de auto van een familielid gebruik maakte, per abuis handelde alsof hij met zijn eigen auto parkeerde.
Beroep rechtbankDe parkeerder wordt in het gelijk gesteld. De rechter acht voldoende bewezen dat de parkeerder niet met twee auto's parkeerde maar met een, terwijl de rechtbank het daarnaast voldoende aannemelijk acht dat de parkeerder betaalde voor de vervangende auto (2015).
Verkeerd nummerbord ingevoerd via Parkmobile
Parkeerder belt in via haar nieuwe telefoon. Daaraan is ze nog niet goed gewend, waardoor ze uiteindelijk een verkeerd kenteken invoert.
BezwaarCoulance-halve toegewezen (2017)
Parkeerder doet te lang over het inbellen
Parkeerder loopt naar de parkeerautomaat om te verifiëren of hij zich via belparkeren in de juiste zone aanmeldt. Hij heeft moeite via internet verbinding te krijgen. Uiteindelijk lukt hem dat, maar bij terugkomst bij de auto vindt hij een bon achter zijn ruitenwisser.
BezwaarToegewezen (2015)
Parkeerder betaalt naar tijdsgelang, maar had dagkaart moeten kopen
Bij het parkeren in Delft belt parkeerder via Parkmobile in. Parkmobile geeft aan dat bij deze parkeerplaats naar tijdsgelang betaald moet worden. Belanghebbende drukt op akkoord en krijgt een boete omdat zij niet naar tijdsgelang had moeten betalen, maar een dagkaart had moeten kopen. Die mededeling stond echter alleen op de parkeerautomaat die zij – vanzelfsprekend – niet meer heeft geraadpleegd omdat zij via Parkmobile betaalde. Belanghebbende meent in elk geval dat de naheffingsaanslag parkeerbelasting verminderd moet worden met het bedrag van het wel betaalde parkeergeld.
Beroep rechtbankDeels toegewezen (2015). De fout ligt ondanks alles bij de parkeerder, die ervoor verantwoordelijk wordt gehouden dat zij de aanwijzingen heeft gemist. De naheffingsaanslag is terecht opgelegd. Maar de rechter stelt de parkeerder wel in het gelijk voor wat betreft de hoogte van de naheffingsaanslag. De gemeente Delft had het wel-betaalde bedrag erop in mindering moeten brengen. Het beroep is dus gegrond en de gemeente moet belanghebbende een (forse) proceskostenvergoeding betalen.
Parkeerder belt in en geeft het kenteken van de verkeerde auto op
Op zijn account bij Parkmobile staan twee auto's geregistreerd. Bij een parkeeractie meldt hij de verkeerde auto aan. Hij kan bewijzen dat de aangemelde auto op het moment van aanmelden elders in gebruik was.
Beroep rechtbankWanneer de parkeerder bij de rechtbank in beroep gaat, verklaart de gemeente zijn bezwaarschrift alsnog gegrond (2017).
Saldo op bezoekersaccount door gemeente niet geactualiseerd
Bezoekerskaarthouder heeft haar bezoek telefonisch aangemeld. Wanneer het bezoek uitloopt verhoogt zij haar saldo via Ideal. Desondanks ontvangt het bezoek een naheffingsaanslag parkeerbelasting omdat de geregistreerde parkeeractie automatisch wordt beëindigd op het moment waarop het oorspronkelijke saldo nihil bedraagt. Op dat moment was het actuele saldo echter positief, zodat er geen aanleiding was om de geregistreerde parkeeractie te beëindigen.
Beroep rechtbankWanneer beroep tegen de uitspraak wordt aangetekend komt de gemeente alsnog tegemoet aan het bezwaarschrift (2017).
Parkeerder ruilt haar auto om, parkeervergunning niet tijdig aangepast
Een parkeerder ruilt op een zaterdag haar auto om, terwijl haar parkeervergunning nog op het oude kenteken staat. Het is niet mogelijk op zaterdag een kentekenwijziging door te geven. De gemeente adviseerde het vrijdag zo laat mogelijk te doen, maar daarbij loopt de parkeerder het risico al vrijdag in de problemen te komen.
Beroep rechtbankNadat er beroep is aangetekend vernietigt de gemeente de naheffingsaanslag uit coulance. Zij weigert daarom een proceskostenvergoeding uit te betalen. De rechtbank veroordeelt de gemeente vervolgens tot het betalen van een vergoeding van € 496. Daaruit volgt dat de rechtbank van oordeel is dat de gemeente de aanslag niet uit coulance vernietigde maar behoorde te vernietigen.

Problemen met parkeerautomaat

Parkeerder parkeert in dure zone maar betaalt in goedkope zone
Een automobilist parkeert aan de gracht en registreert zich bij een aan de overkant geplaatste parkeerautomaat. Het blijkt een parkeerautomaat te zijn die zich in een goedkopere zone bevindt.
BezwaarToegewezen (2013). De gebruikte parkeerautomaat was de dichtsbijzijnde.
Parkeerder denkt met bankpas betaald te hebben, maar heeft dat niet.
Parkeerder betaalt met een bankpas in de parkeerautomaat. Op het display verschijnt de mededeling 'Betaald'. Zij krijgt echter geen biljet en trekt na enige tijd haar bankpas uit de automaat. Zij had echter nog op een bepaalde knop moeten drukken, maar dat stond onduidelijk aangegeven. ,
Beroep rechtbankToegewezen (2017): de mededeling op het display in combinatie met de onduidelijke aanwijzingen op de automaat, brengt de rechter tot het inzicht dat de parkeerder niets kan worden verweten.
Link naar uitspraak
Parkeren op vergunninghoudersplek met automaat in het gezichtsveld
In een bocht naar links staat aan de rechterkant een bord dat aangeeft dat men een parkeergebied voor vergunninghouders binnenrijdt. Belanghebbende parkeert op de eerste parkeerplaats links na de bocht. Hij heeft het bord aan de rechterzijde uiteraard niet gezien (hij kijkt in de bocht naar links logischerwijs naar links), maar als hij uitstapt ziet hij aan de binnenkant van de bocht op enkele meters afstand een in zijn richting gekeerde parkeerautomaat. Hij meldt zich aan via belparkeren en bevestigt daarbij dat hij in de zone staat die op de parkeerautomaat staat aangegeven. De automaat is echter bestemd voor alle parkeerders in het gebied vóór de bocht. Stelling: gemeente is niet duidelijk geweest bij het plaatsen van het bord en de parkeerautomaat.
Beroep rechtbankToegewezen (2016). De gemeente is onduidelijk geweest en de parkeerder treft onder die omstandigheden geen blaam
Parkeerder betaalt met bankpas bij parkeerautomaat, maar krijgt toch een bon
De parkeerder betaalde en kon aan de hand van haar bankafschriften die betaling bevestigen. Desondanks stond de betaling niet geregistreerd.
BezwaarToegewezen (2017)
Parkeren op parkeerplaats zonder aanduiding 'betaald parkeren'
Een automobilist parkeert op een 200 meter lang terrein met één ingang waarbij niet is aangegeven dat het hier betaald parkeren betreft. Na 100 meter staat een parkeerautomaat die echter - omdat er ook grote bestelbussen staan geparkeerd - voor de automobilist niet te zien is.
Beroep rechtbankNadat belanghebbende in beroep is gegaan, komt de gemeente hem alsnog tegemoet in het bezwaar (2013).

Parkeren in zone A en betalen in zone B

Parkeren aan de Amsterdamse Prinsengracht
Automobilist parkeert zijn auto aan de Prinsengracht. De zonegrens loopt in het midden van de gracht. Via Parkmobile meldt hij zich aan via een parkeerpaal aan de overkant (de goedkope zone), maar op zijn app ziet hij natuurlijk wel "Prinsengracht" staan. Zijn stelling is dat het aanmelden in de verkeerde zone hem niet is te verwijten.
Beroep rechtbankAls de parkeerder beroep instelt bij de rechtbank komt de gemeente Amsterdam alsnog tegemoet aan het bezwaar tegen de naheffingsaanslag.
Parkeren en uit gewoonte aanmelden in vaak gebruikte (duurdere) zone
Een parkeerder zoekt een parkeerplek bij zijn kantoor in Amsterdam en vindt die niet. Hij rijdt door en parkeert in een andere (goedkopere) zone. Uit gewoonte meldt hij zich echter aan in de 'normale' duurdere zone. De scanauto geeft het signaal dat de parkeerder onbetaald parkeert. De parkeerder stelt dat er geen parkeerbelasting kan worden nageheven als die - zij het in een andere (duurdere) zone in de gemeente - al is betaald.
Beroep rechtbankAls de parkeerder beroep instelt bij de rechtbank komt de gemeente Amsterdam alsnog tegemoet aan het bezwaar.

Niet parkeren maar stilstaan om te laden, te lossen of om uit te stappen

Oma brengt baby naar woonhuis dochter, opa blijft in de auto
De grootouders brengen hun logerende kleinkind terug naar de ouders in de stad. Opa blijft in de auto achter, oma brengt het kind in de kinderwagen naar de voordeur 100 meter verderop. De scanauto constateert dat er niet betaald is voor de parkeeractie. Er is in de optiek van belanghebbende echter geen sprake van parkeren maar van 'uitstappen - of lossen - gedurende de tijd die daarvoor nodig is'. Daarvoor is nu iets meer tijd nodig omdat de baby niet zelf naar de voordeur kan lopen.
Beroep rechtbankWanneer de grootouders beroep aantekenen komt de gemeente Amsterdam alsnog tegemoet aan het bezwaar (2016)
Bestuurder brengt invalide schoonzus naar huis 50 meter verderop
De bestuurder brengt zijn invalide schoonzus (met tas) gearmd naar haar woning, 50 meter verderop. Zijn echtgenote blijft in de auto achter. Intussen rijdt de scanauto langs en die contateert dat niet is betaald voor de parkeeractie. De bestuurder parkeert echter niet maar helpt met uitstappen - waartoe bij een invalide ook het naar de voordeur brengen wordt gerekend - of doet subsidiair aan het lossen van de tas.
Beroep rechtbankWanneer de bestuurder in beroep gaat, komt de gemeente alsnog tegemoet aan het bezwaar (2016)
Ouder haalt kind op van nabijgelegen buitenschoolse opvang
Een vader haalt zijn zoontje van vier op bij de buitenschoolse opvang. Hij laat zijn lichten knipperen en loopt naar het schooltje 100 meter verder. Hij belt dat hij eraan komt zodat het kind klaar staat bij de deur om afgehaald te worden. Hij blijkt door een scanauto te zijn gesignaleerd als niet-betalend parkeerder.
BezwaarDoor belanghebbende ingediend bezwaar wordt afgewezen
Beroep rechtbankWanneer belanghebbende via de Bonnenbeul beroep aantekent komt de gemeente alsnog aan zijn bezwaar tegemoet. De gemeente wordt vervolgens wel veroordeeld tot het betalen van een proceskostenvergoeding.
Het wegbrengen van een paar meubels naar de derde etage
Een automobilist zet zijn auto stil op een gehandicapten-parkeerplaats om enige meubels met een tweede inzittende naar de derde etage te brengen. Hij laat zijn waarschuwingslichten aan. Omdat het vaste jurisprudentie is dat onder laden en lossen wordt begrepen "de tijd die daarvoor nodig is", maakt het niet zoveel uit hoe lang men erover doet. Voor het afleveren op de derde etage is meer tijd nodig dan voor het afleveren bij de voordeur. Het gaat erom dat men alleen maar met lossen bezig is en niet met iets anders. In dit geval was betrokkene er vijf minuten mee bezig. In de tussentijd is hij bekeurd.
Beroep rechtbankDe rechtbank is van oordeel dat degene die de goederen loste aan het lossen zou zijn als hij de meubels tot aan de ingang op de beganegrond zou brengen, om daarna zijn auto te verzetten naar een normale parkeerplaats en daarna de meubels naar de derde etage zou sjouwen. De rechtbank verklaarde het beroep dus ongegrond.
Hoger beroepWanneer betrokkene hoger beroep instelt bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigt de Advocaat-Generaal de sanctie alsnog, waardoor betrokkene zonder tussenkomst van het hof alsnog in het gelijk wordt gesteld. De conclusie is dus dat onder "het lossen van goederen voor de tijd die daarvoor nodig is" moet worden verstaan de tijd die men enkel aan los- en bezorgactiviteiten besteedt zonder tussendoor met andere zaken bezig te zijn (2021)

Problemen met gehandicapten-parkeerkaarten

Gehandicaptenparkeerkaart door vertraging bij gemeente Amsterdam niet tijdig verlengd.
Een Invalide heeft de verlenging van haar gehandicaptenparkeerkaart tijdig aangevraagd. Desondanks krijgt zij na verlengingsdatum diverse parkeerbonnen. Door ambtelijke fouten is de afgifte van de vergunning vertraagd.
Beroep rechtbankAls de parkeerder bij de rechtbank beroep aantekent, stelt de gemeente haar alsnog in het gelijk.(2013).
Gehandicapte geeft bij verlenging kaart per abuis niet het juiste kenteken op
Bij het invullen van de papieren voor verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart haalt de aanvrager wat letters door elkaar. Hij krijgt binnen korte tijd zes parkeerbonnen.
BezwaarToegewezen (2013). Ook de gemeente heeft in de verlengingsprocedure een eigen verantwoordelijkheid om te toetsen of het opgegeven kenteken bij de auto hoort.
Gehandicaptenparkeerkaart niet zichtbaar achter de voorruit geplaatst
De houder van een Amsterdamse Gehandicapten Parkeervergunning parkeert zijn auto op een gehandicaptenparkeerplaats en wordt beboet vanwege het feit dat de kaart niet zichtbaar is. De gemeente kan echter via het kenteken achterhalen dat de parkeerder geregistreerd staat als houder van de gehandicaptenparkeervergunning. Bovendien raadt de gemeente het de gebruiker af om de kaart zichtbaar te plaatsen vanwege de kans op diefstal. Bovendien, als de parkeerkaart achteraf kan worden getoond dient de boete ongedaan gemaakt te worden.
Beroep rechtbankKantonrechter verlaagt de boete van € 470 naar € 30 (2016).
Gehandicaptenparkeerkaart niet goed zichtbaar achter voorruit geplaatst
Stelling 1: de kaart was voldoende zichtbaar achter de voorruit geplaatst. Stelling 2. Ook als de kaart niet voldoende zichtbaar achter de voorruit was geplaatst zou het OM – zodra de kaart wel wordt getoond – het boetebesluit moeten vernietigen. Beroep Rechtbank: bevestigt uitspraak op bezwaar. Vermindering boete tot € 30, geen proceskostenvergoeding (mei 2016)
BezwaarOM vermindert boete van € 347 tot € 30 (2015)
Parkeren op niet duidelijk voor gehandicapten bestemde plek
Een automobilist parkeert zijn auto op de enige vrije parkeerplaats in een rij van negen parkeerplaatsen. Hij krijgt een boete omdat het om een gehandicaptenparkeerplek zou gaan. In het midden van de serie parkeerplaten staat inderdaad een - niet-opgemerkt - bord waarop staat dat zeven parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn bestemd. Dat bord ging schuil achter een busje. Daarnaast is niet duidelijk aangegeven welke zeven van de negen plekken er voor gehandicapten zijn bestemd. Overigens is één bord op zeven gehandicaptenparkeerplaatsen ook aan de zuinige kant.
BezwaarAls betrokkene in beroep gaat bij de rechtbank, komt de gemeente alsnog aan het bezwaar tegemoet.

Te laat met inbellen of met terugkomen

Naheffing belasting over een uur is onwettig voor zover er over een deel van dat uur al betaald is
Een parkeerder betaalt voor het parkeren van 10 uur tot 11 uur. Hij arriveert te laat bij zijn auto. Om 11.15 is een naheffingsaanslag opgelegd die ziet op de periode 10.15 - 11.15. Over de periode 10.15 - 11.00 kan niet worden nageheven omdat die parkeerbelasting al is betaald.
Hoger beroepHet Hof Den Haag bevestigt de uitspraak van de Rechtbank Den Haag. De gemeente kan alleen maar parkeerbelasting naheffen voor zover die niet is betaald. De Hoge Raad heeft later in een andere zaak de beslissing van het Hof weer teruggedraaid.
Link naar uitspraak
Al weglopend van zijn auto belt de parkeerder in
Nadat hij zijn auto heeft verlaten belt de parkeerder in om zich als bezoeker aan te melden. Hij doet daar twee minuten over. Bij terugkeer blijkt dat hij in die twee minuten is geverbaliseerd.
Beroep rechtbankToegewezen (2017). Een parkeerder moet een redelijke tijd worden gegund om zijn bezoekersvergunning te activeren. Met twee minuten is hij binnen die tijd gebleven.

Door rood licht rijden

Een automobilist rijdt op aanwijzingen van een agent door rood
Omdat er op een kruispunt een ongeluk is gebeurd, wordt het verkeer - onafhankelijk van de stand van de stoplichten - geregeld door een agent. Wanneer een automobilist onder deze omstandigheden op aanwijzing van de agent door rood rijdt, blijkt achteraf dat hij vanwege het door rood rijden is bekeurd.
BezwaarAan het bezwaar wordt tegemoet gekomen (2019).
Door rood licht rijden (?) en boete door agent in privétijd
Een automobilist rijdt, volgens een agent die dat in privétijd constateert, door rood licht. Hij kan betrokkene niet staande houden omdat hij niet in een auto rijdt die voorzien is van stoptekens. In principe is staandehouding noodzakelijk. Als uitzondering gelden omstandigheden die het de agent redelijkerwijs onmiogelijk maken om iemand staande te houden. Stelling: de omstandigheid dat de agent in privétijd de vermeende overtreding constateerde vormt geen reden om iemand niet staande te kunnen houden. Het is geen overmacht, maar een simpel gevolg van de keuze om iemand in privétijd te verbaliseren. Het voordeel van die mogelijkheid is dat je veel meer bonnen kan uitschrijven, het nadeel ervan is dat je iemand niet kan staande houden. Elk voordeel heb z'n nadeel.
BezwaarHet bezwaar bij de officier van justitie wordt afgewezen. (2021)
Beroep rechtbankDe rechter oordeelt dat de aangevoerde redenen van de agent om betrokkene niet aan te kunnen houden, onvoldoende zijn en vernietigt de sanctie (2021)

Auto en gebruik mobile telefoon

Automobilist belt niet maar heeft de telefoon op zijn schoot
Een automobilist wordt gefotografeerd met zijn mobiele telefoon op zijn schoot. Hij gebruikt die telefoon niet.
BezwaarHet bezwaar wordt afgewezen omdat volgens de officier van justitie het begrip "in de hand houden van de telefoon" ruim moet worden geïnterpreteerd...
Beroep rechtbankHet beroep bij de rechtbank loopt (2021)

Geen gebruikmaken van de rijbaan

De enige route naar een laad- en losplek is kennelijk geen rijbaan
Een automobilist rijdt via een verharde weg naar een brede ruimte waar met regelmaat goederen door niet-bewoners van een flat worden geladen of gelost. Voor het flatgebouw is te weinig parkeerruimte en de garage is slechts voor bewoners toegankelijk. Afgezien van het feit dat het onduidelijk is wat de rijbaan is en wat niet, moet het gebruikmaken van deze verharde weg onder deze omstandigheden worden gedoogd.
Beroep rechtbankDe procedure voor de rechtbank loopt (2021).

Boetes voor zorgverleners

Verloskundige belt niet handsfree uit auto
Een dienstdoende verloskundige wordt in haar auto gebeld door het ziekenhuis. Haar parrod weigert en zij neemt op met haar iPhone waarbij zij meldt: "wacht even, ik zet mijn auto even stil". Daarbij wordt zij betrapt door een agent. Zij meende te moeten kiezen tussen twee kwaden en heft daarbij in haar optiek voor de minst kwade gekozen.
Beroep rechtbankDe (vrouwelijke) rechter deelt de mening van belanghebbende dat zij voor de minst kwade oplossing heeft gekozen en vernietigt de boetebeschikking onder het uitspreken van de historische woorden: "Mevrouw ik wou dat u mijn verloskundige was!" (2014).
Dienstdoend verloskundige parkeert buiten parkeergarage
Een dienstdoend verloskundige wil een client bezoeken en wenst daartyoe te parkeren in de bij de flat behorende parkeergarage. De ingang is echter afgesloten door brandweer- en politiewagens. Omdat zij een druk dienstprogramma heeft parkeert zij de plek op een nutteloos stuk gras zonder verder op zoek te gaan naar vrije plaatsen in andere parkeergarages.
Beroep rechtbankGedeeltelijk toegewezen (2016). De overtreding is begaan, maar in verband met de geschetste omstandigheden wordt de sanctie gematigd van € 90 naar € 25.
Verloskundige rijdt in spoedgeval 5 km te hard
Een verloskundige rijdt om 00.40 uur in verband met een ingezette vroegtijdige bevalling 5 km te hard.
Beroep rechtbankOok de rechtbank stelt de verloskundige in het ongelijk. Op de vraag van de (vrouwelijke) rechter op wel tijdstip de vrouw is bevallen, antwoordt de verloskundige: "om 01.10 uur." Waarop de rechter opmerkt: "Dan was u toch ook op tijd geweest zonder een snelheidsovertreding te maken?"
Verloskundige rijdt i.v.m. noodoproep te snel en door rood
Op weg naar een vrouw die op het punt van bevallen staat rijdt een verloskundige door rood en overtreedt zij in geringe mate de maximumsnelheid in de bebouwde kom.
Beroep rechtbankGedeeltelijk toegewezen (2016). Zowel de sanctie met betrekking tot het door rood rijden (€ 230) als die welke ziet op de snelheidsovertreding (€ 26) wordt gehalveerd, gelet op de bijzondere omstandigheden.
Dienstdoend verloskundige parkeert op de stoep
Midden in de ncht parkeert een verloskundig vor een spoedgeval haar auto op de stoep. De ontheffing zichtbaar achter de voorruit. Desondanks blijkt zij een boete gekregen te hebben. De auto is door de verbalisant alleen aan de achterkant gefotografeerd.
BezwaarDe officier van justitie vernietigt de boete wegsn gebrek aan bewijs. Hij vergeet (?) belanghebbende de door haar gevraagde proceskostenvergoeding toe te kennen.
Beroep rechtbankDe rechter wordt gevraagd de proceskosten alsnog toe te kennen (2021)
Verloskundige rijdt 7 km te hard op weg naar het ziekenhuis
Een verkoskundige rijdt 's nachts met haar cliënte naar het ziekenhuis, terwijl de barensweeën fors toenemen. Zij overtreedt de toegestane snelheid met 7 km.
Beroep rechtbankDe rechter neemt de verzachtende omstandigheden in aanmerking en matigt de sanctie tot nihil (2020)

Formeel-rechtelijke vraagstukkken

Kantonrechter vergeet proces-verbaal te ondertekenen
De kantonrechter acht het beroep van de parkeerder ongegrond, maar vergeet het proces-verbaal te ondertekenen.
Hoger beroepHet Hof vernietigt de beslissing van de kantonrechter, maar beoordeelt de casus die voor de kantonrechter speelde opnieuw. Het Hof stelt betrokkene wederom in het ongelijk. Hoewel de uitspraak van de kantonrechter is vernietigd wordt geen proceskostenvergoeding toegekend het vernietigen niet is gebeurd op suggestie van de gemachtigde.
Motiveringsgebrek
De verbalisant geeft aan dat de parkeerder door ergens te parkeren waar dat niet mocht, het verkeer hinderde, waarop de auto werd weggesleept. Betrokkene stelt dat zij het verkeer niet hinderde. De gemeente oordeelt bij bezwaar dat betrokkene het verkeer wel hinderde onder verwijzing naar het verslag van de verbalisant. Betrokkene stelt dat de motivering van het besluit van de gemeente gebreken vertoont - als dat enkel een verwijzing naar het oordeel van de verbalisant omvat. Bij bezwaar moet de gemeente zelfstandig beoordelen of betrokkene het verkeer hinderde. Het besluit van de gemeente moet worden vernietigd.
Beroep rechtbankDe procedure bij de rechtbank loopt (2020).
Verkeerde feitcode
Een automobilist parkeert zijn auto op de openbare weg op zo'n manier dat het personeel van een belendend bedrijfsgebouw niet bij een stapel pallets kan. Hij krijgt een administratieve sanctie opgelegd vanwege het parkeren voor een in-of uitrit (feitcode R397B), terwijl - als hij al beboet moet worden - sprake s van feitcode R395. Het OM kan in elk stadium ongestraft van feitcode wisselen op voorwaarde dat de automobilist daarmee geen hogere sanctie krijgt opgelegd. Dat is hier het geval (verkeerde feitcode € 95, juiste feitcode € 140).
BezwaarAfgewezen.
Beroep rechtbankDe procedure bij de rechtbank loopt (2020).
Door rood licht rijden (?) en boete door agent in privétijd. Staandehouding.
Zie hiervoor onder "Door rood licht rijden".
Beroep rechtbankDe door de agent aangevoerde redenen om betrokkene niet staande te kunnne houden zijn volgens de rechter geen excuus. De sanctie wordt vernietigd (2021).
Rijden met telefoon in de hand (?). Geen staandehouding
Een automobilist pakt zijn van de bank gegleden telefoontje van de grond om erger te voorkomen en wordt daarop betrapt door langsrijdende agenten. Hij krijgt een boete in de brievenbus, zonder te zijn staandegehouden. De verbalisant geeft als reden voor het feit dat hij betrokkene niet staande heeft gehouden de richtlijnen van de overheid om in het kader van de Corona-pandemie bij voorkeur niet staande te houden. Uit eerdere rechtspraak volgt dat deze richtlijn geen reden is om aan te nemen dat staandehouding onmogelijk is.
BezwaarHet bezwaarschrift is bij het OM in behandeling (2021.)

Diversen

Automobilist vervoert takken op zijn dak
Een automobilist vervoert op zijn dak een bos takken. De takkenbos is met een net toegedekt en met riemen aan het imperiaal bevestigd. De verbalisant beoordeelt de constructie als onveilig zonder de takkenbos overigens te hebben aangeraakt. De sanctie bedraagt € 379.
BezwaarToegewezen (2016). De rechter acht de verklaring van de verbalisant in beginsel een voldoende grondslag voor de vaststelling dat de gedraging is beslist. Belanghebbende heeft echter zoveel argumenten aangedragen die over de waarneming van de verbalisant twijfel zaaien, dat de rechter op het eerder genoemde beginsel een inbreuk maakt.
Automobilist is slachtoffer van het gebruik van een valse kentekenplaat
Met een auto met hetzelfde kenteken als dat van de auto van belanghebbende wordt een parkeerovertreding begaan. Belanghebbende toont aan dat zijn auto tezelfdertijd elders was geparkeerd. Bovendien merkt hij op dat de gefotografeerde auto van een ander type is dan zijn eigen auto.
Beroep rechtbankWanneer belanghebbende beroep instelt komt de officier van justitie alsnog aan het eerder ingediende bezwaar tegemoet (2017).
Eigenaar lunchroom zet afvalcontainer uit nood te vroeg aan de weg
De eigenaar van een kleine lunchroom zit met zijn bedrijfsafval. Van de Voedsel- en Warenautoriteit mag hij - vanwege de beperkte ruimte - zijn afval niet binnen opslaan. En van de gemeente mag hij de container niet buiten de ophaaldagen aan de weg parkeren. Klem dus, tussen twee overheidsinstanties. De gemeente Amsterdam erkent dat de eigenaar een probleem heeft - de eigenaar heeft dat probleem al diverse malen bij de gemeente aangekaart - maar zegt er wel bij dat het ZIJN probleem is en beboet hem voor de zoveelste keer met een bedrag van € 475. Voor het eerst mag de rechter nu oordelen over deze overheid die zo constructief meedenkt op zoek naar een oplossing.
Beroep rechtbankDe rechtbank oordeelt dat de sanctie van € 450 moet worden vernietigd. Belanghebbende heeft al tweemaal eerder zo'n sanctie gehad en heeft geprobeerd met de gemeente tot een oplossing te komen, maar de gemeente heeft niet gereageerd. Daarom is de derde sanctie wat teveel van het goede (2021).